Raporti vjetor i D132 për aktivitetet në Projektin e USAID dhe LCIF

ИЗВЕШТАЈ ОД АКТИВНОСТИТЕ НА ЛАЈОНС КЛУБОВИТЕ ВО ДИСТРИКТ 132 МАКЕДОНИЈА ВО СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОЕКТОТ ЗА ВИД НА ДЕЦАТА ФИНАНСИРАН ОД LCIF И USAID

Членовите на Лајонс клубовите во дистрикт 132 Македонија и на Кабинетот на дистриктот, предводени од гувернерите во дистриктот, даваат огромен придонес во реализација на проектот за вид на децата, кој е најголемиот проект кој се реализира во Република Македонија со учество на Lions Clubs International преку кофинансирање на Lions Clubs International Foundation заедно со USAID.
– Највисоки функционери на дистриктот учествуваа на отворањето на сите пет ресурсни центри во пет градови во Република Македонија, каде децата со оштетен вид посетуваат дополнителна настава (државното училиште за рехабилитација на деца ии младиници со оштетен вид – “Димитар Влахов“), Тетово (приватно училиште “Видроу Вилсон“), Битола (ОУ “Трифун Пановски“), Велес (поранешно училиште “Јордан Хаџи Константинов Џинот“) и Штип (ОУ “Гоце Делчев“).
– Членови на Лајонс клубовите во дистрикт 132 Македонија се ангажирани и како едукатори во ресурсните центри, каде своите стручни знаења (офталмолози и дефектолози) ги ставаат во функција на успешна реализација на проектот. Нивното познавање на Браевото писмо и искуство при работа со деца со оштетен вид беше услов за нивен избор. Целосната опременост на петте ресурсни центри според потребите на децата со пречки во видот, им овозможува на едукаторите да им помогнат да децата со пречки во видот да следат дополнителната настава (со нагледни средства, дидактички материјали, зголемувачи на екран, Браеви машини и печатачи, асистивна технологија и др).
– Членови на Лајонс клубовите во дистрикт 132 Македонија учествуваа во многу активности.
– Тие учествуваа во спроведување скрининзи во градинките во Скопје, Велес, Штип, Битола, Охрид, Тетово и Струмица каде досега беа прегледани повеќе од 6000 деца на возраст од 3 до 6 години, за што вложија многу лајонс часови волонтерска работа.
– Според евиденцијата на проектната канцеларијата на проектот, извршени се следните скрининзи:
 Во Велес, беа извршени скрининзи на повеќе од 700 деца во детската градинка “Димче Мирчев”, која се состои од 7 клон-градинки – “Маргаритка”, “Сонце”, “Детелинки”, “Дизни”, “Звездички”, “Звончица “и “Гратско”;
 Во Битола, беа извршени скрининзи на повеќе од 590 деца во детската градинка “Мајски цвет”, која се состои од 7 клон-градинки – “Мајски цвет”, “Коца Василевска”, “Славејче”, “Звездички”, “Пеперутка”, “Качунка”, “Кокиче” се успешно завршени.
 Во Охрид беа извршени скрининзи на повеќе од 435 деца во детската градинка “Јасна Ристеска”, која се состои од 9 клон-градинки – “Јасна Ристеска”, “Развигорче”, “Билјана”, “Росица”, “Лихнида “, “Лескоец”, “Велгошти”, “Радојца Новчиќ”, ” Пештани “;
 Во Тетово, беа извршени скрининзи во приватната детска градинка во училиштето Вилсон. Бидејќи ресусрниот центар Тетово се наоѓа во истото училиште, децата со пречки во видот кои го посетуваат центарот беа исто така прегледани од страна на офталмолог.
 Во Скопје, како главен град на Република Македонија, со најголем број на државни градинки (18, составени од најмалку 5 клон-детски градинки) и десетици други приватни детски градинки (вкупно речиси повеќе од 100 градинки) извршени се скрининзи во:
• “Распеана Младост”, каде што се прикажани 104 деца;
• “Весели Цветови”, составена од 5 клон-градинките – “Синоличка”, “Кокиче”, “Сончоглед”, “Мимоза” и “Перуника”, каде што беа прикажани над 507 деца;
• “Буба Мара” – се состои од 4 клонови – “Буба Мара”, “Пчелка 1”, “Пчелка 2” и “Сонце”, каде што над 593 деца беа прегледани и повеќе од 200 деца биле советувани да одат на дополнителна проверка на очите;
• “Детска радост” – се состои од 5 клонови – “Мимоза”, “Темјанушка 1”, “Темјанушка 2”, “Сончоглед” и “Калинка”, каде што над 218 деца беа прегледани и над 55 деца беа советувани да одат на дополнителни око испитување;
• “Срничка”, кој се состои од 6 клонови – “Калинка”, “Бамби”, “Чекорчиња”, “Црвенкапа”, “Лале” и “Изворче”, каде што повеќе од 234 деца беа прегледани и над 57 деца се препорачува да се оди на дополнителна испитување на видот;
• градинка “Снежана” – се состои од 2 клонови – “Џуџиња” и “Снегулко”каде што над 150 деца беа прегледани и повеќе од 44 деца се препорачува да се оди на дополнително испитување на видот;
• “Кочо Рацин”, се состои од 4 клонови – “Кочо Рацин“, “Наум Наумовски Борче”, “Бели мугри” и “Панорама”, каде што над 408 деца беа прегледани и над 92 деца се препорачува да се оди на дополнително испитување на видот;
• “Раде Јовчевски Корчагин”, составена од клонови – “Пинокио”, “Пепелашка” и “Палешка”, каде што над 212 деца беа прегледани и над 90 деца се препорачува да се оди на дополнително испитување на видот;
• “Фидани”, составена од 5 клонови – “Фидани”, “Цвет”, “Бамби”, Росица “и”Петар Пан”, каде што над 438 деца беа прегледани и над 135 деца биле советувани да одат на дополнителна проверка на очите;
 Во Струмица, со поддршка на локалниот Лајонс клуб беа направени скрининзи на над 309 деца во градинката “Детска радост” и во центарот на Струмица, со посебен акцент на децата Роми каде беа прегледани околу 40 деца/ Поради големата заинтересираност, Проектната канцеларија планира да организира уште една ваква активност во Ромската населба во Струмица, помогната од Лајонс клубот Струмица.
 во Куманово, во Ромската населба Средорек во просториите на хуманитарната невладина организација КХАМ беа направени скрининзи на над 38 деца на возраст од 2, 5 до 7 години,
 Исто така, во јуни Лајонс клубовите Феникс, Македонија и проектниот тим организираа и спроведоа очни скрининзи во просториите на НВО Сумнал за младите Роми, каде што над 46 деца на возраст од 2,5 до 7 беа прегледани
 Беа спроведени презентации во 3 градинки наменети за сите родители на деца кои посетуваат детски градинки со општи информации за подигање на свеста за потребата од навремени очни скрининзи за рана детекција и превенција на очни болести.
 Членовите на Лајонс клубовите изминатиов период продолжија со дистрибуција на летоци (LEHP- Lions Eye Health Program материјали) за подигнување на свеста, со цел да се промовира подобро разбирање на проблемот со кој се соочуваат лицата со пречки во видот, на различни целни групи, како што се Лајонс членовите, сегашните и идни родители, и релевантни фактори преку хуманитарни или друг вид на настани.
– Покрај тоа, членови на Лајонс клубовите во дистрикт 132 Македонија имаа активности во изработка на аудио фајлови кои ќе бидат достапни за децата, но и за сите лица со оштетен вид преку серверот на СЕЕ Универзитетот предвиден за оваа активност.
– Во погоре наведените активности беа вклучени членови на следните Лајонс клубови во дистрикт 132 Македонија:
• ЛК Македонија Њу Сенчери
• ЛК Феникс
• ЛК Центар,
• ЛК Хипократ
• ЛК Свети Пантелејмон
• ЛК Пајко Маало
• ЛК Дарма
• ЛК Тетово СЕЕУ
• ЛК Велес
• ЛК Кабадаја Битола
• ЛК Струмица
• ЛК Хераклеја
• ЛК Охрид
• ЛК Кале
• ЛК Вардар
• ЛК Скопје
• ЛЕО Игнис
• ЛЕО Лаурус
• ЛЕО Аксиос
– Во неколку градови членовите на наши клубови организираа промоција на проектот во градинки и на организирани состаноци со родители. Такви се ЛК Гевгелија, ЛК Крушево, ЛК Кичево, ЛК Лихнидос, ЛК Прилеп, ЛК Десарети, ЛК Деница, ЛК Алфа, ЛК Лукс Етерна, ЛК Гази Баба, ЛК Спиритус, ЛК Светлина, ЛК Зограф и ЛК Изгрев.
Преку овие активности клубовите придонесоа во подигнување на јавната свест за предизвиците со кои се соочуваат лицата со пречки во видот, овозможија промоција на проектот и постигнаа поголема видливост и промоција на добрите вредности со кои Лајонизмот и служи на заедницата.

LIONS дистрикт 132 Македонија,
Гувернер 2015/2016
Звонимир Цветановски

————————————————