Qendra burimore VELES

Një nga qendrat burimore të projektit të USAID dhe LCIF për fëmijët me pengesa në të pamurit është edhe qendra burimore në Veles, në shkollën fillore  “Vasill Gllavinov”

Për ta bërë procesin social dhe arsimor më të mirë qendra burimore është e pajisur me teknologji të ndryshme asistive të sofistikuar: shkrues mekanik në Braj, tabela interaktive smart, displej dhe tastiera në Braj, materiale të lëndëve të ndryshme etj.

Gjithë shërbimet në qendrat burimore janë falas.

LOKACIONI I QENDRËS BURIMORE NË VELES

Për procesin rehabilitues dhe edukativo-arsimor në këtë qendër burimore është përgjegjës edukatori special Eftimija Karbeva (eftimija.k@gmail.com, kontakt stafi i Projektit në cwvi@seeu.edu.mk)