Qendra burimore TETOVË

Një nga qendrat burimore të projektit të USAID dhe LCIF për fëmijët me pengesa në të pamurit gjendet në qytetin e Tetovës.

Në qendrën burimore në Tetovë organizohen orë për fëmijë me pengesa në të pamurit, si dhe për fëmijë me pengesa të kombinuara të zhvillimit, të moshave të ndryshme.
Disa prej tyre ndjekin mësim në shkollët e rregullta, disa të tjerë në shkolla të veçanta të specializuaram, por kemi edhe fëmijë të cilët asnjëherë nuk kanë vizituar shkollë.

Gjithë shërbimet në qendrat burimore janë falas.

                       LOKACIONI I QENDRËS BURIMORE NË TETOVË (Shkolla fillore “Bratstvo – Migjeni”)

Për procesin rehabilitues dhe edukativo-arsimor në këtë qendër burimore është përgjegjës edukatori special Almira Bakija (almira.bakija@hotmail.com, kontakt stafi i Projektit në cwvi@seeu.edu.mk)