Qendra burimore SHTIP

Një nga qendrat burimore të projektit të USAID dhe LCIF për fëmijët me pengesa në të pamurit është edhe qendra burimore në qytetin e Shtipit, e cila gjendet në Shkollën Fillore “Vanço Prqe”

Shfrytëzues të moshave tre deri në katërmbëdhjetë vjeç, rregullisht përdorin teknologjinë asistive(ndihmëse) që qendra burimore posedon; Shkrues mekanik në Braj, tabelë interaktive smart, displej dhe tastier në Braj, materiale të lëndëve të ndryshmë, zmadhues digjital dhe teknologji të shumtë.

Gjithë shërbimet në qendrat burimore janë falas.

LOKACIONI I QENDRËS BURIMORE NË SHTIP

Për procesin rehabilitues dhe edukativo-arsimor në këtë qendër burimore është përgjegjës edukatori special Jadranka Joveva (jackavelickovska@yahoo.com, kontakt stafi i Projektit në cwvi@seeu.edu.mk)