Qendra burimore MANASTIR

Një nga qendrat burimore të projektit të USAID dhe LCIF për fëmijët me pengesa në të pamurit ëshë edhe qendra burimore në qytetin e Manastirit e cila gjendet në Shkollën Fillore “Shën Kliment Ohridski””

Shfrytëzuesit e moshave 7 deri në 14 ndjekin qendrën burimore rregullisht. Me ndihmën e edukatorëve special dhe teknologjisë asistive, këto shfrytëzues janë duke i përmirësuar aftësitë e tyre dhe njohuritë duke mësuar tema nga procesi i tyre arsimor dhe njëkohësisht duke u shoqëruar me bashkëmoshatarët e tyre.

Gjithë shërbimet në qendrat burimore janë falas.

LOKACIONI I QENDRËS BURIMORE NË MANASTIR

Për procesin rehabilitues dhe edukativo-arsimor në këtë qendër burimore përgjegjës janë edukatorët special Andrijana Shokllarovska (andrijanashoklarovska@yahoo.com) dhe Tesalija Zirova (tesalija2002@yahoo.com)