Annual report of D132 for activities within the USAID and LCIF Project

ИЗВЕШТАЈ ОД АКТИВНОСТИТЕ НА ЛАЈОНС КЛУБОВИТЕ ВО ДИСТРИКТ 132 МАКЕДОНИЈА ВО СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОЕКТОТ ЗА ВИД НА ДЕЦАТА ФИНАНСИРАН ОД LCIF И USAID

Членовите на Лајонс клубовите во дистрикт 132 Македонија и на Кабинетот на дистриктот, предводени од гувернерите во дистриктот, даваат огромен придонес во реализација на проектот за вид на децата, кој е најголемиот проект кој се реализира во Република Македонија со учество на Lions Clubs International преку кофинансирање на Lions Clubs International Foundation заедно со USAID.

Read more