Newsletter

IV издание, март 2018 – декември 2018

Проект на УСАИД и ЛЦИФ за децата со пречки во видот – брошура објавена во септември 2018.

III издание, Септември 2017 – февруари 2018

II издание, Јануари – август 2017

I издание, Јануари – декември 2016