Promotion of book in Braille, May 12

On Sunday at the Book Fair held a promotion of the book “Tales from the Secret Forest” by author Alma Rastoder. The book is written in three languages Macedonian, Bosnian and Albanian. Certainly in this promotion, the The USAID and LCIF Children with Visual Impairments Project  was involved in the adaptation and printing of the book on Braille for the blind and people with visual impairments in all three languages.

Read more

Training for proper interaction with visually impaired person, May 8

On May 8, 2019 a training workshop for proper interaction with visually impaired persons was held for caregivers of persons with special needs. The training consisted of advice on proper treatment of persons with visual impairments, demonstration through simulation of exercises of real situations with which they face on a daily basis and presentation of the educational video. Merging beneficiaries with personal assistants from the program for training of personal assistants.

Read more

Classes at the Resource Centers, May 3

Classes at the Resource Centers are fully held according to the weekly schedule. A total of 50 teaching classes were held at the four Resource Centers in Veles, Shtip, Tetovo and Bitola (excl. the school for the blind in Skopje).

Weekly highlight: Math class in Shtip – multiplication and division by 9. Arts class – drawing the portrait of Goce Delcev with the help of light stand.

 

 

Read more

Eye screening at the ZOO, May 12

The USAID and LCIF Children with Visual Impairments Project  continuously implements the screenings as well as the support for their implementation in the service of the citizens. In the Skopje Zoo participants were eye-screened, assisted by local Lions Clubs.

Read more

Eye screening activity on Vodno, May 11

The USAID and LCIF Children with Visual Impairments Project  during the celebration of a joint event on Vodno  with Lions clubs, Mountaineering club Bistra , Petar Rendzov and Tumbao Salsa band contributed with screening and measuring of ocular  pressure.

Read more

Промоција на книга на Браево, 12 мај

Во недела на Саемот на книга се одржа промоција на книгата “Сонливи приказни од тајната шума” од авторката Алма Растодер. Книгата е напишана на три јазика македонски, босански и албански. Секако во оваа промоција учествуваше и Проектот на УСАИД и ЛЦИФ за децата со пречки во видот со адаптација и принтање на книгата на Браево … Read more

Categories Некатегоризирано

Работилница за правилна интеракција со лица со оштетен вид, 8 мај

На 8 мај 2019 година се одржа работилница за правилна интеракција со лица со оштетен вид за старателите на лицата со посебни потреби. Обуката се состоеше од совети за соодветен третман на лицата со оштетен вид, демонстрација преку симулација на вежби на реални ситуации со кои се соочуваат секојдневно и презентација на едукативно видео. Спојување … Read more

Categories Некатегоризирано

Часови во Ресурсните центри, 3 мај

Во Ресурсните центри се целосно одржани часовите според неделниот распоред. Вкупно четири наставни паралелки се одржаа во четирите Ресурсни центри во Велес, Штип, Тетово и Битола (со исклучок на училиштето за слепи во Скопје). Неделнo истакнување: Час по математика во Штип – множење и делење на 9. Час по уметност – цртање на портрет на … Read more

Categories Некатегоризирано

Скрининг на очи во ЗОО, 12 мај

Проекто на УСАИД и ЛЦИФ за децата со пречки во видот континуирано ги спроведува скрининзите како и поддршката за нивно спроведување во служба на граѓаните. Во Зоолошката градина на Скопје беше успешно реализиран скрининг со Лајонс клубовите.

Categories Некатегоризирано

Очен скрининг на Водно, 11 мај

Проектот на УСАИД и ЛЦИФ за децата со пречки во видот во рамките на одбележувањето на заеднички настан со Лајонс клубовите, Планинарски клуб Бистра и  Петар Ренџов и Тумбао Салса Бендот даде свој придонес со скрининг и мерење на очен притисок.

Categories Некатегоризирано