Stafi i projektit

d-r Shpëtim Latifi

Drejtor i projektit

Tel: +389 44 356 389

E-mail: sh.latifi@seeu.edu.mk

 d-r Angelka Keskinova

Koordinator për arsim 

E-mail: cwvi.pt@seeu.edu.mk

m-r Velika Trajanoska

Koordinator për komponentën shëndetësore 

E-mail: veki.trajanoska@gmail.com

m-r Tihana Cingarova

Koordinator për komponentën sociale

E-mail: tihana.obradovic@hotmail.com

Nikola Blazhevski

Asistent i programit

E-mail: nikola_blazhevski@hotmail.com

Deana Dabeska

Kontabiliste 

E-mail: d.dabeska@seeu.edu.mk

Dafina Marku

Praktikante

E-mail: dafmarku@gmail.com

Ekipi i oftalmologëve në projekt

Spec. d-r Biljana Kostovska,

Koordinatore e ekipit të oftalmologëve të Projektit

Spec. d-r Zlatko Arnaudovski
Prof. d-r Vesna Jordanova Dimovska
Spec. d-r Iljaz Ismaili
Spec. d-r Emilija Gjosevska Dastevska
Spec. d-r Fatmir Xhaferi
Spec. d-r Strahil Gazepov
Spec. d-r Dejan Shekerinov
Spec. d-r Ilinka Dimitrova
Spec. d-r Lidija Sotirovska
Spec. d-r Ljubinka Bakalovska
Spec. d-r Todor Jakovlevski
Spec. d-r Aleksandra Gocheva
d-r Gazmend Mehmeti
d-r Sheribane Emini
optometrist Elizabeta Gjorgevska
Spec. d-r Sonja Fileva
Spec. d-r Ankica Angova
Spec. d-r Ismail Mashkulli
Spec. d-r Marija Naneva
Spec. d-r Sofija Jankovska
Spec. d-r Snezhana Sackarska

Ekipi i edukatorëve special në projekt

Prof. d-r Buniamin Memedi
Goran Petrushev
Almira Bakija
Qendra burimore për fëmijët me pengesa në shikim në Tetovë, shkolla “Bratstvo – Migjeni”
m-r Tesalija Zhirova
Qendra burimore për fëmijët me pengesa në shikim në Manastir, shkolla fillore “Kliment Ohridski”
Andrijana Shoklarovska
Qendra burimore për fëmijët me pengesa në shikim në Manastir, shkolla fillore “Kliment Ohridski”
Eftimija Karbeva Lukarova
Qendra burimore për fëmijët me pengesa në shikim  në  Veles, ish-shkolla fillore “Vasil Glavinov”
Jadranka Velickovska Joveva
Qendra burimore për fëmijët me pengesa në shikim në  Shtip, shkolla fillore “Vanço Përke”