Aktivitetet javore, 25-30 nëntor

Gjatë kësaj jave (25 – 30 nëntor), në Qendrat Burimore në Tetovë, Veles, Shtip dhe Manastir u zhvilluan 40 orë mësimi me 30 fëmijë me pengesa në të pamurit, ku edukatorët specialë vazhduan me orët e tyre në gjuhën amtare, matematikë, biologji, shoqëri, muzikë dhe stimulim të motorikës.

Për t’u theksuar është puna e jashtëzakonshme e edukatores speciale nga Qendra burimore në Shtip, Jadranka Joveva. Ajo punon me 6 fëmijë me shikim të dëmtuar, dhe këtë javë ata kanë mbuluar tema nga lëndët: gjuha maqedone, matematikë dhe shoqëri.

Gjuha maqedone: përsëritja e shkronjave të mësuara më parë dhe mësimi i atyre të rejave; lexim esejesh për vjeshtën dhe zogjtë; renditja e fjalëve të sakta në një fjali, mësimi i fjalëve të reja;

Matematikë: lojëra logjike, mbledhje, zbritje, numra çift dhe tek, mësim rreth objekteve 2 dimensionale dhe 3 dimensionale, vizatim të vijave, zgjidhje e ekuacioneve me litër, kilogramë, centimetra;

Shoqëri: mësuan rreth shqisave me të cilët zbulojmë botën rreth nesh;

Aktivitetet e rehabilitimit përfshinë ushtrime për përmirësimin e motorikës së shkëlqyer dhe të vrazhdë, si dhe ushtrime për perceptim më të mirë vizual dhe stimulim vizual.

Në riedukimin psiko-motorik mbuluan mësime të tilla si orientim në kohë, cila periudhë e ditës është dhe çfarë bëjmë në çdo periudhë të ndryshme.