Aktivitet për ekzaminim të syve në shkollën fillore “Kosta Racin” – Bërvenicë, 23 nëntor

Me 23 nëntor, projekti i USAID dhe LCIF për fëmijët me pengesa në të pamurit organizoi aktivitet për ekzaminim të syve në shkollën fillore “Kosta Racin” – Bërvenicë, ku u ekzaminuan nxënësit nga klasa  1 – 3. Gjithsej u ekzaminuam 114 fëmijë prej të cilëve për 22 prej tyre u dhanë udhëzime për kontrollim shtesë të syve.