Aktivitet për ekzaminim të syve në shkollën fillore “Eqrem Çabej”, Tetovë – 30 nëntor

Me 30 nëntor, Projekti i USAID dhe LCIF për fëmijë me pengesa në të pamurit zhvilloi aktivitet për ekzaminim të syve në shkollën fillore “Eqrem Çabej” në Sllatinë, Tetovë. Gjatë këtij aktiviteti u kontrolluan 128 fëmijë nga klasa e 1 deri 3 dhe 32 prej tyre u dërguan për ekzaminim të mëtutjeshëm të syve.