Aktivitet për ekzaminim të syve në Karbinci, 3 tetor

Sot, me 3 tetor, 2018 projekti i USAID dhe LCIF për fëmijët me pengesa në të pamurit organizoi aktivitet për ekzaminim të syve në Karbinci në kopshtin e fëmijëve “Kokiçinja” ku 31 fëmijë u kontrolluan prej të cilëve për 7 për tyre u dhanë udhëzime për kontrolla plotësuese.