Часови во Ресурсните центри, 3 мај

Во Ресурсните центри се целосно одржани часовите според неделниот распоред. Вкупно четири наставни паралелки се одржаа во четирите Ресурсни центри во Велес, Штип, Тетово и Битола (со исклучок на училиштето за слепи во Скопје).

Неделнo истакнување: Час по математика во Штип – множење и делење на 9. Час по уметност – цртање на портрет на Гоце Делчев со помош на светлоста.