Проектен тим

д-р Шпетим Љатифи

Директор на Проектот

Tel: +389 44 356 389

E-mail: sh.latifi@seeu.edu.mk

д-р Ангелка Кескинова

Координатор за образована компонента

E-mail: cwvi.pt@seeu.edu.mk

м-р Велика Трајаноска

Координатор за здравствена компонента

E-mail: veki.trajanoska@gmail.com

м-р Тихана Чингарова

Координатор за социјална компонента

E-mail: tihana.obradovic@hotmail.com

Никола Блажевски

Асистент на програма

E-mail: nikola_blazhevski@hotmail.com

Деана Дабеска

Сметководител

E-mail: d.dabeska@seeu.edu.mk

Дафина Марку

Практикант

E-mail: dafmarku@gmail.com

Тим на офталмолози

спец. д-р. Билјана Костовска

Координатор на тимот на офталмолози

спец. д-р Златко Арнаудовски
проф. д-р Весна Јордановска Димова
спец. д-р Илјаз Исмаили
спец. д-р Емилија Ѓошевска Даштевска
спец. д-р Фатмир Џафери
спец. д-р Страхил Газепов
спец. д-р Дејан Шекеринов
спец. д-р Илинка Димитрова
спец. д-р Лидија Сотировска
спец. д-р Љубинка Бакаловска
спец. д-р Тодор Јаковлевски
спец. д-р Александра Гочева
д-р Газменд Мехмети
д-р Шерибане Емини
оптометрист Елизабета Ѓоргевска
спец. д-р Соња Филева
спец. д-р Анкица Ангова
спец. д-р Исмаиљ Машкули
спец. д-р Марија Нанева
спец. д-р Софија Јанковска
спец. д-р Снежана Сачкарска

Проектен тим на специјални едукатори

 

Проф. д-р Буниамин Мемеди
Горан Петрушев
Алмира Бакија
Ресурсен центар за деца со оштетен вид во Тетово, ОУ “Братство – Миѓени”
м-р. Тесалија Жирова
Ресурсен центар за деца со оштетен вид во Битола, ОУ “Климент Охридски”
Андријана Шокларовска
Ресурсен центар за деца со оштетен вид во Битола, ОУ “Климент Охридски
Ефтимија Карбева Лукарова
Ресурсен центар за деца со оштетен вид во Велес, поранешно ОУ “Васил Главинов”
Јадранка Величковска
Ресурсен центар за деца со оштетен вид во Штип, ОУ “Ванчо Прке”